.: O projektech ...
.: Kontakty
.: Partneři
.: Zprávy
.: Metodické materiály
.: Odkazy
.: Fotogalérie
Uživatel :
Heslo :
 
 
TOPlist
Administrace webových stránek

Podrobný popis projektů

Stručná charakteristika

FM Education (2008-2011)

Do projektu FM-Education je zapojeno 13 základních škol zřízených statutárním městem Frýdek- Místek. Cílem projektu je zejména rozvoj partnerství, spolupráce a vzájemné výměny zkušeností mezi školami. Během tříleté realizace projektu se uskuteční řada koordinačních a metodických setkání a vzdělávacích programů. Pedagogové dohromady vytvoří přes sto nových podpůrných výukových a studijních textů a metodických materiálů, které budou začleněny do inovovaných školních vzdělávacích programů.

Zástupci neboli koordinátoři projektu z jednotlivých škol se pravidelně (jednou měsíčně) setkávají v prostorách magistrátu města a v rámci spolupráce na projektu si stanovují společné organizační podmínky a vyměňují si zkušenosti s inovací školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Na jednotlivých školách probíhají práce na nových výukových metodických materiálech, které si připravují pedagogové dle svých potřeb a zaměření a jejichž součástí jsou i nově vytvořené výukové prezentace v programech PowerPoint, v programech pro interaktivní tabule, ale také nové pracovní listy pro žáky. Mezi novými metodickými materiály jsou například náměty pro výuku fyzického a regionálního zeměpisu v 6. - 9. ročníku, motivační pokusy, pracovní listy a prezentace vybraných témat z fyziky pro 6. - 9. ročník, konverzační témata AJ (anglický jazyk) na II. stupni ZŠ a jiné. Tyto nové výukové materiály jsou zaměřeny na zlepšení klíčových kompetencí a zavádění nových vyučovacích metod a následně budou začleněny do ŠVP. Celkem je v rámci projektu plánováno vytvoření 107 výukových metodických materiálů.

Školy rovněž v rámci projektu získají interaktivní tabule, PC sestavy a dataprojektory, které uplatní pro nově zpracované materiály ve výuce.

V rámci projektu jsou rovněž podporovány zážitkové formy vzdělávání formou adaptačních kurzů pro žáky se zaměřením na rozvoj mezipředmětových vazeb a klíčových kompetencí ve třídě. Celkem proběhne 39 adaptačních kurzů pro žáky.

Díky projektu vznikne síť základních škol, které vzájemně spolupracují, vytvářejí metodická centra, vytvářejí výstupy, které umísťují na tento společný portál.

Celkovým výstupem projektu je tedy zlepšená úroveň počátečního vzdělávání ve Frýdku-Místku.

Projekt, jehož nositelem je statutární město Frýdek-Místek, je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu ve výši 15,3 mil Kč a bude probíhat až do roku 2011.


Projekt Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí - FM-POPROS (2011-2012)

Hlavní prioritou projektu je pokračování ve zvyšování úrovně primárního vzdělávání a pozitivního prostředí na ZŠ ve městě Frýdek-Místek. Základním školám bude poskytnuto odborné poradenství a metodická pomoc zaměřená zejména na mezipředmětové vazby v oblasti průřezových témat osobnostní a sociální výchovy a osobnostního rozvoje. Cílem je zlepšení sociálního klimatu ve třídách a školách s přihlédnutím na specifika jak třídních kolektivů tak školy a podpora při zavádění nových vyučovacích metod a zážitkových forem vzdělávání žáků.

Za tímto účelem budou realizovány adaptační kurzy pro žáky šestých tříd na 10-ti školách, prožitkové programy pro žáky pod vedením odborných lektorů a bude poskytnutá odborná metodická pomoc pedagogům formou
konzultací a náslechů. Dojde k analýze stávajících ŠVP a doporučení jejich inovace v oblasti průřezových témat vzhledem ke zjištěným potřebám žáků. V závěru projektu proběhne vzájemná výměna získaných zkušeností a dobré praxe.


Zprávy

Starší zprávy

  Starší zprávy

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY